Dashboard ng Data ng ESSA

 Ang pederal na Every Student Succeeds Act (ESSA), na pumalit sa No Child Left Behind Act, ay nag-aatas sa mga paaralan na gawing available sa publiko ang impormasyon tungkol sa tagumpay ng mag-aaral, pananagutan sa paaralan at kalidad ng guro bawat taon. Ang impormasyong ito ay ibinibigay sa pamamagitan ng Data Dashboard na binuo ng Maine Department of Education at ina-update taun-taon. Makikita mo ang link sa Data Dashboard sa ibaba:

https://www.maine.gov/doe/dashboard

Bilang mga sukatan ng tagumpay ng mag-aaral, ang mga mag-aaral ng Maine sa mga baitang 3-8 at nasa ika-11 na baitang ay lumalahok sa Maine Educational Assessment (MEA), na nagtatasa sa sining/literacy at matematika sa wikang Ingles taun-taon. Ang mga mag-aaral sa grade 5, 8 at 11 ay kumukuha din ng Maine science assessment.

Ang mga mag-aaral sa Waterville Public Schools grades K-5 ay lumalahok din sa iba't ibang lokal na pagtatasa. Kasama sa mga pagtatasa ang Developmental Reading Assessment, Aimsweb, local writing prompt, local math benchmark assessment, NWEA (grade 2-5), at ang Naglieri assessment sa grade 3.

Ginagamit ng aming mga tagapagturo ang lahat ng data ng pagtatasa upang makatulong na ipaalam sa aming mga kasanayan sa distrito, paaralan, silid-aralan at indibidwal na antas para sa aming mga mag-aaral. Bagama't hinihikayat namin ang mga mag-aaral at mga magulang na ganap na lumahok sa aming programa sa pagtatasa, mahalagang tandaan na ang mga magulang/tagapag-alaga ay maaaring mag-opt out sa kanilang anak sa pagsusuri ng estado. Kung interesado kang mag-opt out sa pagsusuri ng estado, mangyaring makipag-ugnayan sa punong-guro ng iyong anak para sa karagdagang impormasyon at/o upang kumpletuhin ang kinakailangang form.

Upang matugunan ang pederal na kinakailangan para sa mga sukat ng pananagutan sa paaralan, tinukoy ni Maine ang limang tagapagpahiwatig ng tagumpay ng paaralan at mag-aaral. Kasama sa mga indicator na iyon ang antas ng pagtatapos, talamak na mga rate ng pagliban, kahusayan ng mga nag-aaral ng wikang Ingles, pag-unlad ng akademiko sa mga baitang tatlo hanggang walo, at tagumpay ng mag-aaral sa matematika at sining ng wikang Ingles na K-12.

Ang impormasyon tungkol sa mga kwalipikasyon ng guro ay ibinibigay sa Data Dashboard bilang isang tool upang matulungan ang mga magulang na maunawaan ang mga kredensyal ng mga guro na nagtatrabaho sa kanilang mga anak. Karagdagan pa, ang mga magulang ay may karapatang humiling ng impormasyon tungkol sa mga propesyonal na kwalipikasyon ng guro ng kanilang anak at maaaring gawin ito sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa punong-guro ng gusali.

Higit pang hinihikayat ang mga magulang na makipag-ugnayan sa mga punong-guro ng gusali para sa anumang mga tanong tungkol sa alinman sa impormasyong kasama sa Data Dashboard. Gayundin, ang karagdagang impormasyon tungkol sa ESSA ay matatagpuan sa www.maine.gov/doe/dashboard