Suporta sa Kabataan at Pamilya na Walang Tahanan

Ang 211 Maine ay isang libre, kumpidensyal na impormasyon at serbisyo ng referral na nag-uugnay sa mga tao sa lahat ng edad sa buong Maine sa mga lokal na serbisyo. I-dial ang 211 kung ikaw o isang taong kilala mo ay nangangailangan ng tulong sa: 

May kilala ka bang mag-aaral na kasalukuyang o nanganganib na mawalan ng tirahan? Ipaalam sa amin sa pamamagitan ng pagkumpleto ng form na ito. Para sa tulong, mangyaring tumawag sa (207) 873-4281.

Kung ikaw ay isang kawani ng paaralan at naghinala na ang isang mag-aaral ay walang tirahan o nasa panganib na mawalan ng tirahan, huwag mag-alinlangan! Magpatingin kaagad sa isang administrator ng gusali o tagapayo ng paaralan upang punan ang form na ito.

Ano ang McKinney-Vento Act?

Ang mga Pampublikong Paaralan ng Waterville at ang Departamento ng Edukasyon ng Maine ay sumusunod sa mga probisyon ng pederal na McKinney-Vento Homeless Assistance Act , na naglalayong bawasan ang mga pagkagambala sa edukasyon na nararanasan ng mga mag-aaral na nakakaranas ng kawalang-tatag sa pabahay. Ang mga mag-aaral sa mga pansamantalang sitwasyon sa pabahay ay ginagarantiyahan ang karapatan sa isang libre, naaangkop, pampublikong edukasyon. Ang mga proteksyon ng McKinney-Vento ay nalalapat sa lahat ng mga mag-aaral sa pampublikong paaralan, pre-K hanggang grade 12 na “kulang sa isang nakapirming, regular at sapat na tirahan sa gabi” , kabilang ang mga bata at kabataan:

Para sa Karagdagang Impormasyon, Makipag-ugnayan sa:

Peter Hallen, Homeless Liaison

phallen@aos92.org

207-873-4281