Pagpaparehistro ng Bagong Mag-aaral


Kung bago ka sa distrito, maaari mong simulan ang proseso ng pagpaparehistro gamit ang link sa ibaba:

BAGONG STUDENT REGISTRATION LINK

Lahat ng mga batang Waterville na limang taong gulang sa o bago ang Oktubre 15, 2023 ay karapat-dapat para sa Kindergarten para sa school year 2023-2024.

Ang pagpapatala sa Waterville Public Schools ay bukas para sa 2024-2025 school year. Maaari kang mag-enroll online gamit ang aming bagong proseso ng Online Enrollment Application. Ang mga magulang/tagapag-alaga ay maaaring magbigay ng impormasyon ng kanilang anak sa elektronikong paraan, at makatipid ng oras at papeles. 

Kung mayroon kang anumang mga katanungan o kailangan ng tulong sa pagkumpleto ng online na pagpaparehistro, mangyaring makipag-ugnayan sa paaralan ng iyong anak.
Available din ang mga papel sa pagpaparehistro sa paaralan.